Stadgar

STADGAR FÖR BÅT OCH BRYGGFÖRENINGEN T U M L A R E N.

 

Stadgar antagna vid årsmötet 1966-11-28 och reviderade vid årsmötena 1972-02-18, 1980-02-20 och 1993-03-03.

 

§ 1 – Ändamål

 

Föreningens syfte är att verka för främjandet av båtsporten, för en god anda bland föreningens medlemmar samt för tillvaratagande av dessas gemensamma intressen beträffande båt och bryggplatserna.

 

§ 2- Medlemskap

 

Medlemskap i föreningen kan vinnas medelst ansökan hos styrelsen, som äger rätt att avgöra från fall till fall. Barn, änka eller änkling kan eller blir ägare till medlemskapet och äger rätt att disponera båtplats. Detta skall skriftligen anmälas till styrelsen för godkännande.

 

En ungdomssektion skall finnas i föreningen. Medlemskap i ungdomssektionen innebär förslagsrätt men ej rösträtt.

 

§ 3- Avgifter

 

Till bestridande av föreningens utgifter erlägger varje medlem en av årsmötet fastställd årsavgift. Det åligger medlem att betala årsavgiften före mars månads utgång, försumlighet medför uteslutning.

Medlem i ungdomssektionen erlägger lägre avgift än fullvärdiga medlemmar.

 

Nytillträdd medlem erlägger en av årsmötet fastställd inträdesavgift. Passiv medlem erlägger en av årsmötet fastställd årsavgift

 

Avgående medlem erhåller ett av årsmötet fastställt återbetalningsbelopp när ny medlem erlagt inträdesavgift.

 

§ 4- Styrelsen

 

Styrelsen skall bestå av tre (3) ledamöter och två (2) suppleanter. Styrelsen är beslutmässig när minst två ledamöter är närvarande. Föreningens firma tecknas av den person som styrelsen därtill befullmäktigar.

 

§ 5- Revision

 

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

För granskning av styrelsens förvaltning utses en revisor och en revisorsuppleant.

 

Föreningens räkenskaper samt av styrelsen upprättad verksamhetsberättelse, vinst och förlusträkning, balansräkning, skall senast 31 januari överlämnas till revisorerna, vilka senast den 15 februari skall avge berättelse rörande granskningen.

 

 

 

 

Båt och Bryggföreningen TUMLAREN:s Stadgar (forts.)

 

 

§ 6-  Val av styrelse

 

Val av ordförande, kassör, sekreterare samt suppleanter och revisorer för nästkommande år sker med öppen röstning på årsmötet.

 

§ 7-  Sammanträden

 

Årsmötet hålls senast i mars månad, varvid bl.a. följande ärenden skall föredragas:

1: Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

2: Fastställande av årsavgift

3: Val av styrelse och revisorer

 

Extra sammanträde hålles när styrelsen så anser påkallat, eller då minst fem (5) av föreningens medlemmar därom gör skriftlig framställning med uppgivande av ändamål.

 

Kallelse till ett sådant sammanträde sker brevledes minst två (2) dagar före sammanträdet.

Kallelse till årsmöte sker minst sju (7) dagar före årsmötet.

 

§ 8-  Ordningsregler, utlämning av båtplatser

 

Samtliga båtplatser vid bryggan disponeras av styrelsen som ansvarar för att båtplatserna fördelas så rättvist som möjligt bland medlemmarna.

 

Medlem som ej innehar båt kan göra skriftlig anmälan härom till styrelsen, som i sådant fall avgör om utlåning av platsen kan ske till person som står uppsatt på särskild turlista för båtplatser. Båtplatsavgiften uttages då av den person som använder båtplatsen. Ordinarie medlem blir då passiv medlem.

 

Bilparkering skall ske vid markerade platser inom det av föreningen arrenderade området. Ej på vägen som gränsar till detta.

 

I övrigt är det varje medlems skyldighet att städa efter sig och se till att området hålles i sådant skick att en god ordning och trivsel råder mellan medlemmarna och grannarna, samt att en god sjömansanda kommer att bliva rådande inom föreningen.

 

§ 9- Stadgeändring

 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall ske om föreningen vid två (2) på varandra följande sammanträden, varav ett skall vara årsmötet, därom beslutar med minst 2/3 majoritet.

 

§ 10- Upplösning

 

I händelse av föreningens upplösning överlämnas eventuell behållning till välgörande ändamål.