Miljöregler

Båtliv – ett rent nöje!

ANP 2005:745

©?Nordiska ministerrådet 2005

Design: Brandpunkt a|s

Illustrationer: Jørn Grynnerup

Tryck: Guðjon Ó, Reykjavík 2005

Upplaga: 56.400

Tryckt på miljövänligt papper som uppfyller kraven i den nordiska miljömärkningen.

Printed in Iceland

På www.norden.org finns denna broschyr på alla nordiska språk.

Interconsult ASA i Norge har i samarbete med COWI AS i Danmark tagit fram denna broschyr.

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet hör till de äldsta

och mest omfattande regionala samarbetsformerna

i världen. Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt

Färöarna, Grönland och Åland. Det stärker samhörigheten mellan de nordiska länderna

med respekt för nationella skillnader och likheter. Samarbetet ger bättre möjligheter att

hävda nordiska intressen i omvärlden och främja goda grannförhållanden.

Samarbetet formaliserades år 1952 då Nordiska rådet grundades som ett forum för parlamentarikerna och regeringarna i de nordiska länderna. År 1962 ingick de nordiska länderna Helsingforsavtalet, som sedan dess har utgjort den grundläggande ramen för det nordiska samarbetet. År 1971 bildades Nordiska ministerrådet som ett formellt forum för samarbete mellan de nordiska regeringarna och den politiska ledningen i de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Information för båtfolk i Norden

Denna broschyr är till för dem som gillar båtliv, är medlemmar i en

båtklubb eller ansvariga för en fritidsbåtshamn.

I broschyren lämnas upplysningar om skyldigheten för båtägare och

fritidsbåtshamnar att minska föroreningar i och omkring fritidsbåtshamnar,

samt exempel på hur föroreningar kan minskas.

Några lösningar för minskning av föroreningar kommer att kräva

ändringar av, och investeringar i fritidsbåtshamnen. Andra lösningar

kräver endast vilja att göra saker på ett annat sätt.

Vi hoppas att denna broschyr blir till nytta och inspiration för båtfolket

i de nordiska länderna.

Land, Ungefärligt antal båtar *

Sverige 600 000

Norge 500 000

Danmark 50 000

Finland 370 000

Island 2 000

Färöarna 2 000

Åland 8 000

*Jollar, kanoter och roddbåtar ingår inte.

 

Fritidsbåtshamnen – ett trevligt ställe att vara på?

Vi förbrukar årligen ca. en halv million liter växthindrande bottenfärger

och ännu mer underhållsprodukter för nöjesbåtar i de nordiska länderna.

Växthindrande bottenfärger som innehåller aktiva ingredienser (biocider) har skadliga verkningar på vattenlevande organismer

Även andra underhållsprodukter för båtar kan innehålla miljögifter,

som förorenar botten i fritidsbåtshamnen och havet.

 • Miljögifter påverkar hela näringskedjan negativt, från små marina

organismer till fisk och skaldjur.

Miljögifterna medför att fisk och skaldjur kan bli giftiga och oätliga.

• Spridning av miljögifter från fritidsbåtshamnen kan förorena

sediment på havsbottnen.

• Miljögifter kan vålla miljöproblem långt efter det att föroreningskällan

avlägsnats.

• Miljögifter kan minska områdets värde, eftersom saneringsarbetet

är kostsamt.

• Läckage och spill av olja och bränsle kan bidra till en dålig vattenkvalitet.

Att minska förorening är allas vårt ansvar

 Det är en god idé att utse en person som ansvarar för miljöarbetet i din fritidsbåtshamn

eller båtklubb. Denne bör hålla sig informerad om lagar och bestämmelser, och om lämpliga åtgärder för att minska förorening. Det är en god början att identifiera föroreningskällorna i din fritidsbåtshamn, för att ta reda på vilka åtgärder som bör vidtas för minskning av föroreningar.

 • Det är förbjudet att dumpa avfall i sjön och att skräpa ned.

 • Alla båtanvändare är skyldiga att ta hand om sitt avfall så att

det inte ställer till skada. Lämna det på anvisad plats i fritidsbåtshamnen.

• En fritidsbåtsshamn är skyldig att ta emot avfall från båtar som

använder hamnen.

 • Alla fritidsbåtshamnar måste ha en plan för avfallshantering, så

att avfallet hanteras enligt tillämpliga regler och bestämmelser.

• Alla fritidsbåtshamnar är skyldiga att förebygga föroreningar och

ha behövlig utrustning för nödsituationer tillgänglig.

• Myndigheterna utfärdar regler för de aktiva beståndsdelarna i

påväxthindrande bottenfärger. Det är var och ens skyldighet att

ta reda på vilka typer av påväxthindrande bottenfärg som tillåts

Farligt avfall i fritidsbåtshamnen

Farligt avfall kan orsaka svår förorening, eller skada människor och

miljö, om det inte tas om hand på rätt sätt. Den lokala myndigheten

ansvarar för att det tillämpas ett system för hantering av farligt avfall.

Det är vårt ansvar att samla upp och förvara farligt avfallet i godkända

anordningar.

Farligt avfall i fritidsbåtshamnen

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall, utan skall förvaras i

separata behållare för farligt avfall.

• Rester av färg och lösningsmedel

• Rester och damm från växthindrande bottenfärg

• Använda behållare, målarpenslar, kläder och trasor

med rester av färg och lösningsmedel

• Motorolja och smörjmedel

• Begagnad elektrisk och elektronisk utrustning

• Motorbatterier

Lagring av farligt avfall

Farligt avfall skall lagras i lämpliga avfallsbehållare. På avfallsbehållarna

skall typ av innehåll anges.

• Farligt avfall skall förvaras inlåst.

• Utse en person som ansvarar för förvaringsanordningarna. Denne

skall uppge vad som finns i avfallet, och lämna över det till godkänd

plats för avfallshantering.

 

Förberedelser inför båtsäsongen

Uppsamling av slipdamm och avfall från slipning och skrapning

Under vårrustningen tar de flesta bort resterna av den gamla

växthindrande bottenfärgen.

 Om båtens skrov inte är väl underhållet, kan lagret av växthindrande

bottenfärg spricka och flagna av. Om man håller skrovet i gott skick

minskas därför föroreningen av vattnet.

Rester och flagor av växthindrande bottenfärg är en betydande

föroreningskälla, om de inte samlas upp.

Det är mycket lätt att samla upp rester och flagor av växthindrande

bottenfärg, om båten skrapas medan den står på en slät yta eller

ett plastskynke.

 

En dammsugare kan underlätta 

Skrapavfall och damm kan samlas upp med en industridammsugare 

med vakuumskrapa och en poler/slipmaskin. Det danska segelsällskapet har, tillsammans med den danska miljöministeriet, utvecklat riktlinjer för avlägsnande av växthindrande bottenfärg. Alla hamnar uppmanas att tillhandahålla utrustning för dammsugning. Denna utrustning kan hyras eller lånas ut till båtägare. 

Det rekommenderas att använda en dammsugare som: 

• är konstruerad för att ansluta till uttaget på elverktyg 

• har godkända filter för damm från riskavfall 

(HEPA-filter)

• kan användas utomhus/vid fuktigt väder

• har stora hjul, så att den är lätt att transportera

• har en markör som anger när påsen skall bytas.

Dammsugarpåsar som innehåller färgdamm klassificeras som farligt

avfall, och skall lämnas på en plats för mottagning av sådant avfall.

Läs mer om metoder för uppsamling av damm på:

http://www.mst.dk/kemi/01070000.htm

 

 

 

 

 

 

Bra att veta när du köper underhållsprodukter för din båt

Märkning av produkter som är bättre ur miljösynpunkt

   

Produkter som uppfyller vissa miljökriterier får miljömärkas.

Märkena ’Svanen”och ’EU-blomman”är officiella märkningar i de nordiska länderna. Den svenska ’Bra miljöval”är ett exempel på en nationell miljömärkning. För närvarande är endast ett fåtal båtprodukter miljömärkta. Om man begär att få miljömärkta produkter,

kommer tillgången troligen att Svanen öka.

 

 

Märkning av miljöfarliga produkter

 

Produkter märks som miljöfarliga om innehållet av miljöfarliga

beståndsdelar överskrider vissa gränsvärden.

Exempel på båtprodukter som kan märkas som miljöfarliga är:

• bottenfärger som innehåller biocider

• lösningsmedel eller lösningsmedelsbaserade färger

och fernissor

• polermedel, spackel och lim

 

Rester av miljöfarliga produkter klassas som farligt avfall, och måste hanteras och deponeras på platser för mottagning av farligt avfall.

Produkter kan också märkas som hälsofarliga (irriterande, frätande, giftiga, skadliga, cancerframkallande). Rester av sådana produkter är också farligt avfall

 

 

Val av produkter

Bra underhåll ökar båtens livslängd. Det är därför i sig själv bra för

miljön.

Tänk på det här när du ska underhålla din båt:

• Behöver du verkligen alla de produkter du använder?

En del produkter är mycket effektiva, eftersom de innehåller stora mängder starka kemikalier. Åtskilliga produkter är märkta som hälso- eller miljöfarliga. Kan du ersätta dessa produkter genom att använda andra produkter eller metoder?

 

• Hur hanterar du rester av lösnings-medel och kemikalier?

Lösningsmedel och kemikalier får inte hällas i havet eller på marken. Redan små mängder av dessa ämnen kan skada miljön. Hanteras dessa rester så att de inte vållar någon skada?

 

• Vad finns det för alternativ till biocid-baserade bottenfärger?

Båtar som används mycket behöver mindre aktiva beståndsdelar

i den växthindrande bottenfärgen än båtar som används i mindre

omfattning. Det är även mindre påväxt i sött och bräckt vatten

Använder du din båt mycket? Finns det mindre skadliga, alternativa mprodukter på

Marknaden.

 

 

 

 

 

Alternativ till växthindrande båtbottenfärger

som innehåller biocider

 

Bottenfärg innehåller ofta aktiva beståndsdelar (biocider), så som koppar eller zink, för att förhindra påväxt av bakterier, växter och organismer på båtens skrov. Åtskilliga av dessa produkter är skadliga för livet i havet.

Det finns andra metoder för att undvika problem med påväxt på din båts skrov. Här är några exempel på metoder du kan överväga, för att ersätta påväxthindrande bottenfärger som innehåller biocider:

Båttvätt. Tvätta din båt ofta med en flytande båttvätt.

Algduk. En duk som smiter åt kring skrovets undervattensdelar,

när din båt är i fritidsbåtshamnen.

Torrdocka. Det finns uppblåsbara torrdockor som lämpar sig för

fritidsbåtshamnar.

Mycket hårda och släta målarfärger. Dessa fungerar så att organismer

inte lika lätt kan fästa sig på skrovet.

Förlägg fritidsbåtshamnen till en flodmynning eller i skugga.

Mera sötvatten och mindre solljus minskar algpåväxten.

 

Förberedelser för vintern

Spola båten

Vid slutet av båtsäsongen rengör man ofta båtens skrov med vatten

under högt tryck. Koppar och andra aktiva beståndsdelar i den

påväxthindrande bottenfärgen är mestadels fästa vid fasta partiklar.

Detta innebär att det är viktigt att du spolar båten på ett ställe, där

partiklarna i spolvattnet kan avskiljas och samlas upp.

Åtgärder i fritidsbåtshamnen

Ett spolningsområde bör anordnas, där vattnet rinner av till en uppsamlings-

och sedimenteringstank.

• Om båtar spolas på kajområdet, kan vattnet ledas genom ett galler

och ned i en sedimenteringstank.

• Om båtarna spolas på området för vinteruppställning,  bör området ha en jämn yta, där vattnet kan ledas till en sedimenteringstank.

Vattnet får sedan passera genom ett sandfilter. Förorenat slam och

partiklar kan uppsamlas från tanken och filtret.

 

Sedimenteringstankens storlek måste anpassas till verksamhetsnivån

i fritidsbåtshamnen. I fritidsbåtshamnar i känsliga områden kan

man tvingas rena tvättvattnet med effektivare metoder än de som här

beskrivits.

 

Bränsle och olja

 

Förvaring av bränsle och olja

Tankar för lagring av bränsle och olja över marknivån skall stå i en

uppsamlingsbassäng med ogenomtränglig botten. Denna bassäng

måste kunna rymma hela innehållet i tanken. Tankar och rörledningar

under marknivån måste kontrolleras regelbundet.

 

Det är lättare att förebygga än att städa upp efter oljespill

Se till att slangar, tankar och pumpar på land och på båtar är i gott

skick. Fyllning av flyttbara bränsle- och oljetankar bör ske på ett

ogenomträngligt underlag, där spill kan samlas upp.

 

Val av bränsle

Alkylatbensin är ett motorbränsle av extra ren kvalitet. Det innehåller

mindre skadliga beståndsdelar än andra bränslen som bensen,

aromatiska kolväten och olefiner. Alkylerad bensin minskar förorening

från motorer betydligt. Detta är särskilt viktigt när du använder din båt i

känsliga områden, som i stillastående vatten eller i sötvatten och om du

har tvåtaktsmotor.

 Läs mera om alkylatbensin på: http://www.spi.se.

 

Val av olja

Använd biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja.

 

Beredskap för nödsituationer

 

• Håll absorberande material tillgängligt, för uppsamling av olja på

land, i vatten och i båten. Organiska material som träfiber, bark

och nedbrytbara absorptionskemikalier är produkter som finns att

tillgå för hantering av spill. Använt material läggs i behållare för

oljeavfall (farligt avfall).

 

• Kom ihåg att bensinånga är mycket eldfarlig. Om bensin spillts ut,

bör du kontakta räddningstjänsten på platsen. De kan hjälpa dig

att göra rent på ett säkert sätt.

• Använd inte kemikalier (dispergeringsmedel som diskmedel

eller liknande) för att lösa upp oljespill. Det är bättre att använda

absorberande material och utrustning för uppsamling av spill som

lämpar sig för din fritidsbåtshamn och dess omgivning. Många

leverantörer kan erbjuda "paketlösningar" med olika typer av

uppsamlingsutrustning (‘spill kits’).

 

Information

Sverige Naturvårdsverket: Tel +46 (0)8-698 10 00. www.naturvardsverket.se

Kemikalieinspektionen: Tel +46 (0)8-519 411 00. www.kemi.se

Sjöfartsverket: Tel +46 (0)11-191 000 www.sjofartsverket.se

Om biocider/aktiva ämnen i bottenfärger: www.kemi.se

Om miljömärkning av kemikalier: www.kemi.se

Om mottagning och leverans av avfall från båtar: www.sjofartsverket.se

Om farligt avfall: www.naturvardsverket.se

Åland Ålands landskapsregering: Tel +358 (0)18 25000.

Miljöbyrån: www.ls.aland.fi/socialomiljo/miljo

Ålands hälso- och sjukvård. Miljöhälsovård: Tel +358 (0)18 5355

Om mottagning i hamn av avfall och lastrester från båtar:

www.ls.aland.fi/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr58.pdf

Om utsläpp av toalettavfall:

www.ls.aland.fi/.composer/upload/modules/lagar/afs2003_nr32.pdf

Finland Miljöförvaltningen. Finlands miljöcentral: Tel +358 (0)9 403 000. www.miljo.fi

Sjöfartsverket: Tel +358 020 4481 www.fma.fi

Om mottagning av båtavfall: Statsrådets förordning om förhindrande av

vattnens förorening förorsakad av fartyg (1167/2003)

Om kemikalier: www.miljo.fi > miljöns tillstånd > kemisk förorening av miljön > kemikalier

för industrin och konsumenterna (kuluttaja- ja teollisuuskemikaalit) > biocider

www.miljo.fi > Jag och miljön > Att röra sig i naturen > Båtliv > Båtar och antifoulingfärger

www.miljo.fi > tillståndsfrågor > kemikalietillstånd > godkännande av antifoulingmedel

EU Lagar och direktiv inom EU: www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html

Nordiska Ministerrådet

Store Strandstræde 18

DK-1255 København K

www.norden.org