Båtbottenfärg

Vad är problemet?

Hamnens miljö

Miljön i hamnen påverkas genom läckage direkt från båtarna när de

ligger i vattnet. Koncentrerade utsläpp kan dessutom ske vid upptagningen

på hösten då båtarna spolas rena. Slipdamm och färgskrap

innehållande antifoulingfärg kan bidra till markförorening på vinteruppläggningsplatsen

.
 

Otillåten användning

Ett problem är att båtägare på olika sätt kommer över båtbottenfärg

som inte längre är godkänd alls, eller bara är godkänd för fartyg.

När så sker ökar miljöpåverkan betydligt. Det är en viktig uppgift

för såväl myndigheter som båtklubbar m fl att genom information

och kontroller tillse att sådan otillåten användning upphör.

Om båten huvudsakligen används i sötvatten är inga giftiga

bottenfärger alls tillåtna.

Det här kan du som båtägare göra

• Använd så ofarliga färger som möjligt

– M åla helst båten med helt giftfria färger – det kräver lite andra

åtgärder som framgår av följande punkter. Om det inte är möjligt,

använd endast godkända färger med låg gifthalt. Acceptera

aldrig erbjudanden om fartygsfärger eller andra produkter som

inte är tillåtna på fritidsbåtar.

• Lägg båten i sötvatten eller på land

– Lägg båten regelbundet i sötvatten (där de marina organismerna

dör). Alternativt kan du ta upp båten på land när den inte

används.

• Sjösätt båten senare

– S jösätt båten först när du vet att du kommer att använda den.

Då undviker du onödig påväxt och förhindrar att kemikalier

läcker till en känslig miljö. Du kan även ta upp båten lite

tidigare

på säsongen.

• Tvätta båten

– T vätta din båt antingen i en speciell båttvätt eller genom att ta

upp den på land och tvätta med högtrycksaggregat. En båt som

målats med giftfärg bör inte köras i en båttvätt såvida tvätten

inte är försedd med rening. Om du endast har din båt i en kort

tid, från strax före semestern till några veckor efter densamma,

och har en båt i storleksklassen 4 – 8 meter är kranupptag och

högtryckstvätt ett bra ”giftfritt” alternativ.

• Lämna inte kvar ditt färgskrap

– T änk på att inte lämna färgskrapet på marken då du slipar eller

skrapar din båt. Färgresterna är giftiga och ska tas om hand som

farligt avfall. Färgrester kan göra marken kraftigt förorenad.

Mer information

• Håll Sverige Rent. Information på denna webbadress: http://www.giftfrimiljo.nu/sa/node.asp?node=1450

• Svenska Naturskyddsföreningens information på http://www.snf.se/verksamhet/kust-hav/batliv-batbottenfarger.htm

• Broschyren ”I love båtliv” som finns på Svenska Båtunionens webbplats: http://www.batunionen.com

• Miljösamverkan Västra Götaland. Fritidsbåtshamnar, tillsynshandledning. Maj 2005. www.miljosamverkan.se

• Ahlbom Jan, Duus Ulf. Mindre gift på drift. Länsstyrelsen Västra Götaland Rapport 1999:37.

• Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, www.miljo.goteborg.se

Foto: Martin Fransson

Båtbottenfärger

 

Båtbottenfärger, antifoulingprodukter, används för att hindra att

alger, musslor och havstulpaner sätter sig fast på båtskrovet. Flera

av de ämnen som använts för att förhindra påväxt har visat sig vara

skadliga för vattenlevande växt-och djurarter. Reglerna för

båtbottenfärger

har därför successivt skärpts för att skydda vattenmiljön.